Ukoliko želite da povećate uspeh pojedinačnih ciljeva u kompaniji ili ste tek na početku svog poslovanja, dobro napisan biznis plan pomoći će vam u tome. Istraživanje Palo Alto Software pokazalo je da dobar biznis plan ne samo da je ključan za uspeh i već i duplira njegove šanse.

Šta je biznis plan? Brojne su njegove definicije, ali su sve saglasne oko iste stvari da je to pre svega planiranje i testiranje poslovne ideje, odnosno put do željene stvarnosti. On je vaš vodič prilikom poslovanja, ali i referentni objekat prilikom evaluacije uspeha. Dakle, ukoliko ne postavimo zdrave temelje, vodićemo se pogrešnom logikom.

dobar biznis plan

Šta treba da sadrži biznis plan?

Standardni delovi koje biznis plan sadrži su:

Uvod u biznis plan. U uvodnom delu potrebno je pre svega definisati osnovni cilj nameravanih aktivnosti u narednom izabranom periodu, analizirati potrebne resurse za realizaciju, sagledati potencijalne prepreke i razmotriti potencijalne efekate na budući ekonomski položaj preduzeća. Zatim, sledeći element je naslovna strana koja sadrži osnovne informacije o kompaniji (naziv, sedište, adresu, matični broj i šifru delatnosti kompanije, ime direktora, oblik svojine, telefon i faks, godinu osnivanja, naslov biznis plana, period na koji se odnosi i ko je autor biznis plana). U uvodno delu potrebno je i naglastiti rezime njegovih najznačajnijih rezultata.

Ocena tržišne pozicije. To je zapravo makro i mikro tržišna analiza preduzeća, vezana za dosadašnji razvoj.

Planovi. Ovaj deo je najopsežniji i obuhvata planove u više različitih oblasti: marketing plan, menadžment plan, proizvodni, prodajni i finansijski plan. Biznis planom potrebno je svaku od navedenih oblasti detaljno razraditi, utvrđujući polazne osnove, ciljeve, planirane aktivnosti i načine sprovođenja, kao i potrebne resurse. Savet je da ovaj deo plana bude izrađen zajedničkim radom i savetovanjem sa zaposlenima u svakoj pojedinačnoj oblasti, kako bi se na najbolji mogući način sagledale mogućnosti i načini njegovog sprovođenja.

Plan razvoja. Ovaj deo zapravo predstavlja sintezu rađenog biznis plana i treba da ukaže na osnovne pravce i ciljeve razvoja preduzeća u narednom periodu.

Dodaci. Na kraju izrade biznis plana u delu koji se odnosi na dodatke, predstavite sav prateći materijal poput tabela, grafikona, dodatnih dokumenta, slika, itd.

Ukoliko vam ovo deluje previše komplikovano, ili prosto niste trenutno u mogućnosti da posvetite vreme izradi biznis plana, u potpunosti se možete osloniti na nas. Biće nam zadovoljstvo da učestvujemo u izradnji vašeg puta ka uspehu. Kontaktirajte nas.